Over SENtrum

“Waarom moeilijk doen, als het samen kan!"

Iedere regio kan aan de slag met het innovatie arrangement. Hiervoor is jaarlijks een budget beschikbaar. Het innovatie arrangement biedt regio’s te mogelijkheid om experimenten op te zetten. Van belang is dat experimenten een antwoord geven op concrete ondersteuningsvragen, vernieuwend zijn, het individuele casusniveau ontstijgen, bureaucratie vermijden en samenwerking stimuleren.

Ondersteuningsvraag

 • door meerdere scholen opgesteld
  • Scholen uit een dorp
  • Voorschool – primair – voortgezet
  • Scholen van verschillende besturen
   • Uitgesloten is een samenwerking van scholen uit hetzelfde bestuur.
 • De ondersteuningsvraag moet vernieuwend zijn, bestaande subsidiemogelijkheden/financieringen zijn niet voorhanden.

Ondersteuning:

 • De uitvoering wordt door minstens 2 partijen opgepakt uit een pool van experts (regulier – sbo – so, voorschool, VO)
 • Het experiment is gericht op een vervolg in bestaande mogelijkheden (duurzaamheid)
 • Na het bieden van de ondersteuning verzorgen de uitvoerders een verslag, deze dient zo geschreven te worden dat dit gedeeld kan worden waardoor herhaling van het experiment in een andere omgeving niet nodig is.
 • Het SWV betaalt de uitvoerders na afloop van de uitvoering bij inlevering van het verslag.

Organisatie:

 • Budget per regionaal netwerk op grond van leerlingenaantallen.
 • Aanjagen vernieuwing door Stuurgroepleden
 • Ondersteuningsvraag doorspelen naar uitvoerders in poel van experts

Download Innovatie arrangement SENtrum